یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

زمانیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره درخواست تقاضای استعفاء خود را به هیئت مدیره ارائه میکند، هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و استعفای او را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت تأیید، فردی از اعضاء علی البدل را که بیشترین رأی را از میان اعضاء علی البدل هیئت مدیره دارد، به عنوان عضو اصلی، جایگزین میکند.

سپس در صورت جلسه ی هیئت مدیره به استعفاء عضو اصلی هیئت مدیره و تعیین سمت عضو علی البدل تصریح میکند و فرم قبول سمت در تعاونی را به عضو اصلی جدید در هیئت مدیره ارائه نموده تا پس از تکمیل و امضاء عضو اصلی، به هیئت مدیره تحویل داده شود.

سپس صورت جلسه هیئت مدیره، متن استعفا نامه و فرم قبول سمت عضو جدید به اداره تعاون شهرستان برای ثبت تغییرات در تعاونی اقدام نماید.

افزایش سرمایه در تعاونی های به چند صورت است که افزایش قیمت سهام، فروش سهام به اعضا و یا عضو گیری جدید از جمله ی آنها است. مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف مجمع عمومی عادی، " اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات." است. در نتیجه با پیشنهاد هیئت مدیره، و درخواست از اعضاء برای شرکت در مجمع عمومی عادی، افزایش سرمایه و مقدار افزایش در مجمع عمومی عادی به رأی گذاشته میشود و در صورت موافقت، در صورت جلسه ی مجمع عمومی، تعداد سهام مورد افزایش و مبلغ افزایش سرمایه درج میشود. 
لازم به ذکر است که از آنجائیکه در تعاونی ها، آنچه در اساسنامه شرکت به عنوان سرمایه ی اولیه تعاونی آورده شده است، در فرآیند افزایش سرمایه، اساسنامه دستخوش تغییر نمیشود و به همین خاطر، برخلاف شرکت های سهامی خاص، که سرمایه شرکت در اساسنامه درج شده است و هر گونه افزایش سرمایه، مستوجب تغییر در اساسنامه است و تغییر اساسنامه در حوزه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است، در تعاونی ها مجمع عمومی عادی و نه فوق العاده برای افزایش سرمایه تشکیل میشود.

در مجمع عمومی عادی، اعضاء اجازه ی فروش سهام را و همینطور اجازه ی عدم برابری سهام اعضاء را -برای حالتی که در آن برخی از اعضاء تمایل خریداری سهامی بیش از دیگر اعضاء را داشته باشند- به هیئت مدیره میدهند.


مطابق ماده 184 قانون تجارت، "وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت." باید هیئت مدیره برای افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید، حسابی را نزد بانک به صورت مسدود ایجاد نماید و از اعضاء جدید بخواهد که مقدار کل مبلغ سهام خریداری شده را به آن حساب واریز نمایند و به همراه
نامه درخواست عضویت در تعاونی، به هیئت مدیره تحویل دهند.

ولی ظاهرا در اداره تعاون استان تهران، روش دیگری در پیش گرفته میشود و نیازی به افتتاح حساب جدید نیست.

....


هیئت مدیره باید در سامانه "نظارت جامع بر تعاونی ها" در بخش "زیرسامانه ی ثبت تغییرات" ذیل بخش "مجامع عمومی" اطلاعات اولیه و مصوبات مجمع را وارد نمایند و در بخش تغییر سرمایه، مقدار سرمایه جدید و تعداد سهام و قیمت آن را وارد نمایند. و اطلاعات دیگر را نیز وارد نمایند 
و در بخش "اسکن ها" تصویر صورت جلسه را وارد نمایند. 

سپس باید به سامانه "پذیرش صورت جلسات ثبت تغییرات" در سامانه ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رفت و در آنجا اطلاعات مربوط به شرکت تعاونی و شماره ملی و ثبت را و سپس صورت جلسه "مجمع عمومی عادی" را وارد نمود. پس از این مرحله، شماره پیگیری موقت به ما داده میشود و این شماره به شماره همراه وارد شده پیامک میشود. سپس در بخش "نوع تصمیم" جلسه " افزایش سرمایه را انتخاب کرده و دکمه ی "افزودن تصمیم جدید" را انتخاب مینماییم. 

در مرحله ی بعد تعداد کل سهام شرکت را با احتساب افزایش سرمایه جدید، وارد میکنیم. در مرحله ی بعد اطلاعات کلیه افراد حاضر در جلسه مجمع عمومی را وارد می نماییم. در این مرحله همچنین تغییر اشخاص شرکت را وارد مینماییم. یعنی افرادی که به عضویت شرکت تعاونی به عنوان عضو جدید وارد شده اند، در این بخش آورده میشود. 

در مرحله ی بعد عناوین سمت های جلسه را تعیین میکنیم. یعنی رئیس، نائب رئیس، ناظرین و نمایندگان سهامداران در مجمع عمومی را در این بخش وارد میکنیم. همچنین در بخش "تغییرات سمت اشخاص شخصیت حقوقی" نیز افراد جدید عضو شده را به عنوان سهام دار و همچنین عضو شرکت تعاونی در لیست اعضاء وارد میکنیم.


ادامه دارد ...


بعد از ثبت و دریافت گواهی تأسیس و با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و انتشار آگهی، باید برای دریافت دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد و با انتخاب منوی "پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجارتی" درخواست خود را مبنی بر دریافت دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده ارسال کرد. پس از اتمام وارد نمودن اطلاعات در سامانه و دریافت رسید پذیرش اینترنتی و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری و امضاء  و مهر (حتما) آن، دریافت آگهی روزنامه رسمی از سایت روزنامه رسمی و پرینت آن، به همراه کپی کارت ملی مدیرعامل، به یکی از دفاتر پستی مجاز تعیین شده در سامانه ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و با درخواست پاکت پلمپ دفاتر قانونی، مدارک را در آن قرار داده و  ارسال می شود. بارکد پستی و تاریخ پست درخواست، در سایت اداره ی ثبت شرکت ها وارد می شود. 

پز از اینکه نامه ی درخواست به اداره ی ثبت شرکتها واصل شد، پیامکی به دست متقاضی میرسد تا با مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها، نتیجه ی بررسی نامه ی درخواست را مشاهده و در صورت موافقت، هزینه ی دفاتر و پلمپ آنها را بپردازد.

با دریافت اصل آگهی تأسیس از اداره ی ثبت شرکت ها و تهیه ی یک کپی برابر اصل شده از یک دفتر اسناد رسمی، با مراجعه به اداره ی تعاون شهرستان و ارائه ی یک نسخه از اساسنامه ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکتها و همچنین ارائه ی کپی برابر اصل شده ی آگهی تأسیس و بارگذاری آگهی تأسیس در سامانه ی ثبت الکترونیکی تعاونی ها ، مرحله ی پایانی ثبت تعاونی به پایان میرسد و پروانه ی تأسیس تعاونی صادر میشود.

اینجا آخرین مرحله ای است که با اداره ی تشکیل تعاونی ها در اداره ی تعاون شهرستان مراجعه میشود. پس از آن کارشناس محترم اداره ی تشکیل نام کاربری و کلمه ی عبور سامانه ی نظارت را تحویل متقاضی میدهد و کار تشکیل تعاونی به پایان میرسد.